Jaarverslag 2023


Hof van Cassatie van België


        Hof van Cassatie van België


Jaarverslag
2023
Arresten Conclusies Cijfers
Arresten Conclusies Cijfers

De eerste voorzitter, Beatrijs Deconinck
en de procureur-generaal, André Henkes  


Voorwoord

Een intens jaar met stroomversnellingen… maar ook hindernissen

Het jaar 2023 was binnen de entiteit Cassatie op diverse vlakken een druk en intens jaar.

Er was vanzelfsprekend de nieuwe oogst aan boeiende rechtsvragen in uiteenlopende rechtsdomeinen waarmee het Hof richting aan de rechtspraak gaf. Het derde hoofdstuk van dit jaarverslag biedt een overzicht van de meest markante arresten die in de loop van 2023 werden gewezen. In het bijzonder wenst het Hof daarbij de aandacht te vestigen op twee arresten (zie pag. 101 en pag. 228) behandeld door een uitgebreide formatie van 9 raadsheren uit beide secties van een kamer, dus in “voltallige” zitting.

Ook op het vlak van externe contacten was 2023 voor het Hof een bijzonder druk jaar, zowel op nationaal als op Europees en internationaal niveau. Er was een duidelijke toename van het aantal nationale contacten, met onder meer de ontvangst van de Kamercommissie Justitie en de vele overlegvergaderingen met de verschillende actoren binnen justitie over onder andere de autonomie-evolutie en de digitalisering van justitie. Na de covid-periode kwam in 2023 de rechterlijke dialoog met de Hoven te Straatsburg en Luxemburg eindelijk terug op snelheid, alsook voor een aantal collega’s de werking van het Benelux Gerechtshof. Al even intens en in stijgende lijn was het aantal wetgevende adviesaanvragen dat aan het Hof en/of parket werd gericht, evenals het aantal vragen(lijsten) ontvangen van de Europese (zuster)hoven, over een waaier aan onderwerpen. Deze contacten en bevragingen zijn belangrijk, maar vormen een bijkomende belasting die de verdere uitbouw van een ondersteunende interne “staf” binnen de entiteit Cassatie noodzaakt.

Human resources: versterking met haperingen

Het parcours dat het Hof en zijn parket in 2023 op vlak van human resources aflegden, was hobbelig. Enerzijds zag het Hof zich geconfronteerd met een onvolledige bezetting (zowel bij de zetel als bij de ondersteunende diensten van de zetel en het parket), met lange wachttijden bij het invullen van vacatures voor magistraten en met moeilijk in te vullen profielen, maar anderzijds konden toch ook een paar punctuele versterkingen worden gerealiseerd.

Lees meer Lees meer

Het Hof van Cassatie en andere rechtscolleges


Het Hof van
Cassatie en
andere rechtscolleges

We raden je aan om de landschapsmodus te gebruiken om de weergave te optimaliseren


Meer informatie over het Hof en andere rechtscolleges


Europese, internationale en nationale betrekkingen

Verscheidene magistraten van zetel en parket vertegenwoordigen het Hof van Cassatie in adviesorganen of netwerken:


We raden je aan om de landschapsmodus te gebruiken om de weergave van de tijdlijn te optimaliseren

 • Plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie van Frankrijk – Frankrijk, Parijs – Mevr. Ernotte en H. Nolet de Brauwere

  09/01
 • Openingszitting van het gerechtelijk jaar 2023 van het Internationaal Strafhof – Nederland, Den Haag – H. Stévenart Meeûs

  20/01
 • Het Hof ontving bezoek van de Commissie Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

  14/02
 • Seminarie « La conservation et la valorisation du patrimoine des Cours Suprêmes » (AHJUCAF) – Marokko, Rabat – Monsieur S. Van Overbeke ;

  15-19/03
 • Werkbezoek aan de Hoge Raad der Nederlanden – Nederland, Den Haag – Mevr. Deconinck en H. Henkes

  30/03
 • Ontmoeting tussen het Parket-generaal bij het Hof van Cassatie van Frankrijk en het Parket bij het Hof van Cassatie van België.

 • Bijeenkomst van de raad van bestuur van het netwerk van voorzitters van de opperste gerechtshoven van de Lidstaten van de Europese Unie – Slowakije, Bratislava – Mevr. Deconinck

  11-13/05
 • Inauguratie van het Unified Patent Court – Groothertogdom Luxemburg, Luxemburg – Mevr. Couwenberg

  30/05
 • Vergadering van de European Association of Labour Law Judges – Nederland, Leiden – Mevr. Delange

  08-09/06
 • Plechtige zitting van het Hof van Cassatie van Frankrijk – Frankrijk, Parijs – Mevr. Deconinck

  08/09
 • 29e Meeting of European Labour Court Judges – Ierland, Dublin – Monsieur K. Mestdagh

  20-21/09
 • 8ste meeting van de law liaison group van het netwerk van voorzitters van de opperste gerechtshoven van de Lidstaten van de Europese Unie – Tsjechië, Brno – H. Van Putten en H. de Potter de ten Broeck

  01-02/11
 • Conferentie van het netwerk van voorzitters van de opperste gerechtshoven van de Lidstaten van de Europese Unie – Oostenrijk, Wenen – Mevr. Deconinck en Mevr. Couwenberg

  08-11/11
 • 24ste plenaire vergadering van de CCJE – bespreking en goedkeuring van Opinion No. 26: “Moving forward: the use of assistive technology in the judiciairy” – Frankrijk, Straatsburg – H. de Formanoir de la Cazerie

  29/11-01/12
 • Een trilateriaal overleg tussen het Hof, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State vond plaats

  19/10 et 07/12


Personalia


Studies


De ‘klant’ in het civiele cassatiegeding: onderzoek naar de partijen in civiele procedures voor het Hof van Cassatie.Lees meer
Lees meer

Unus iudex vs collegiale rechtspraak bij de hoven van beroep: een eerste verkenning vanuit het Hof van Cassatie.Lees meer
Lees meer

De eenheid van de rechtspraak op het niveau van de opperste gerechtshoven. Interne divergenties: oplossingen en goede praktijken.Lees meer
Lees meer

Studie van referendarissen


Precisie vereist: het hoe en wat bij schadevergoeding gemeenrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid inzake laattijdige aangifte van een faillissement


Studie referendaris S. Jansen

Een bestuurder van een vennootschap dient op zijn tellen te passen en in het bijzonder gedurende de periode voorafgaand aan een faillissement. De bestuurder kan in die periode op verschillende manieren aansprakelijk worden gesteld voor zijn fouten. In het kader van het insolventierecht werd met de invoering van Boek XX in het Wetboek van economisch recht (hierna WER) zelfs een ganse afzonderlijke titel VII ‘aansprakelijkheidsvorderingen’ ingevoerd (zie de art. XX.224-XX.228 WER). Zo kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor zijn kennelijk grove fout die heeft bijdragen tot het faillissement, voor zgn. ‘wrongful trading’ (zie hierover ook verder nr. 5) en voor sociale zekerheidsschulden. Los van de bepalingen in de voornoemde titel VII in Boek XX WER, kan de bestuurder ook op basis van het gemeen aansprakelijkheidsrecht aansprakelijk worden gesteld wegens het nalaten tijdig aangifte te doen van het faillissement.

Deze bijdrage focust op deze laatste aansprakelijkheidsvorm en aldus op de gemeenrechtelijke vordering tot schadevergoeding in de zin van de artikelen 1382 en 1383 oud Burgerlijk Wetboek ingesteld tegen de bestuurders van een vennootschap die failliet is gegaan wegens laattijdige aangifte van faillissement. Het zij opgemerkt dat men als bestuurder hiervoor ook op grond van de artikelen 489bis, 4°, en 490 Strafwetboek strafrechtelijk kan worden veroordeeld. De thans besproken problematiek heeft dan ook raakvlakken met het aansprakelijkheidsrecht, het ondernemingsrecht en het strafrecht.

Lees meer