Organisatie van het Hof

OPDRACHT VAN HET HOF

Het Hof van Cassatie is belast met de controle op en de coördinatie van de toepassing van het recht. Indien gelast door een cassatieberoep, oordeelt het Hof over de wettelijkeheid van de rechterlijke beslissing, maar niet over feiten.

Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging, die het Hof van Cassatie enkel toestaat na te gaan of een “in laatste aanleg gewezen” vonnis of arrest (dit is na het instellen van de gewone rechtsmiddelen die bestaan in het hoger beroep en het verzet), de wet schendt of een rechtsregel miskent.

In voorkomend geval vernietigt het Hof van Cassatie de bestreden beslissing en verwijst het de zaak naar een ander hof dat of een andere rechtbank die bevoegd is om opnieuw over de grond van de zaak te oordelen (“verwijzing na cassatie”).

Het Hof van Cassatie is dus geen derde aanleg, het oordeelt niet voor een derde keer over het geschil.

Het Hof van Cassatie bestaat uit drie kamers:

  • De eerste kamer houdt rechtszitting op donderdag en vrijdag. Zij behandelt in beginsel alle civiele zaken, zaken van economisch en handelsrecht, fiscale zaken, administratieve zaken en tuchtzaken.

  • De tweede kamer houdt rechtszitting op dinsdag en woensdag.  Zij behandelt in beginsel de strafzaken.

  • De derde kamer houdt rechtszitting op maandag. Zij behandelt in beginsel de sociale zaken die niet tot het strafrecht behoren.

Alle kamers hebben een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling.

Een kamer is normaal samengesteld uit vijf leden. Voor eenvoudige zaken volstaan drie leden.

Een voltallige kamer is samengesteld uit negen leden. Dergelijke kamers zetelen in meer principiële zaken waarin het voor de eenheid van de rechtspraak belangrijk is dat de twee afdelingen van een kamer samen beslissen.

Wanneer het Hof zetelt in verenigde kamers, is het in beginsel samengesteld uit alle leden van het Hof. Het getal moet echter oneven zijn. Het mimimum aantal is elf.

Het parket wordt gehoord in alle zaken die het Hof behandelt.

SECRETARIAAT VAN DE EERSTE VOORZITTER

Tel.: 02 508 62 74

E-mail: Secr.Cass@just.fgov.be

Griffier - Kabinetsecretaris

  • J. Mertens

SECRETARIAAT VAN HET PARKET

Tel.: 02 508 62 96 - 02 508 62 56

Fax: 02 508 63 58

E-mail: par.cassat@just.fgov.be

Hoofdsecretaris

  • E. Ruytenbeek 

REFERENDARISSEN

Sinds 1998 wordt het Hof van Cassatie bijgestaan door referendarissen. Het maximum aantal referendarissen is bepaald op 30. Thans bedraagt het kader 19 plaatsen (12 Nederlandstaligen en 7 Franstaligen). Eén referendaris beschikt over kennis van het Duits.

De referendarissen bereiden het werk voor van de raadsheren en van de leden van het parket. Zij werken mee aan de redactie van ontwerpen en zorgen voor de documentatie en de wetenschappelijke voorbereiding van een dossier aan de hand van noten en studies. Zij werken ook mee aan de redactie van het jaarverslag van het Hof

De referendarissen zijn vast benoemd en maken deel uit van de organisatie van het Hof.

GRIFFIE VAN HET HOF VAN CASSATIE

De griffie is toegankelijk van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Tel.: 02 508 62 63 - 02 519 85 79

E-mail: Cass.GriffieGreffe@just.fgov.be

DIENSTEN

MAGISTRATEN MET OPDRACHT

Magistraten met opdracht verrichten studie- en opzoekingswerk voor de magistraten van de zetel en het parket. Zij zorgen voor de documentatie en de wetenschappelijke voorbereiding van een dossier aan de hand van noten en studies.

DIENST VOOR OVEREENSTEMMING DER TEKSTEN

Deze dienst is samengesteld uit verschillende magistraten met opdracht, twee assistenten en een ploeg vertalers.

DOCUMENTATIEDIENST WETGEVING

Deze dienst houdt de stand van de wetgeving bij ten behoeve van de magistraten en referendarissen van het Hof.

BIBLIOTHEEK