Het Hof van Cassatie
in cijfers

Inleiding

Dit hoofdstuk van het jaarverslag bespreekt de cijfers voor het kalenderjaar 2021 en geeft daarbij de evolutie van de cijfers over een periode van tien jaar weer (2012-2021). Het hoofdstuk bestaat uit twee delen.

In het eerste deel worden de globale cijfers voor het kalenderjaar 2021 besproken, over de verschillende materies heen. Daarbij kunnen alvast - bij wijze van inleiding - de volgende kerncijfers worden meegegeven:

Zowel het aantal nieuwe zaken als het aantal door het Hof uitgesproken arresten ondergaat in 2021, in vergelijking met voorgaande jaren, een forse stijging. Het aantal nieuwe zaken ligt in 2021 14,06 pct. hoger dan in 2020; het aantal uitgesproken arresten ligt 16,70 pct. hoger.


In het tweede deel van dit hoofdstuk worden de cijfers per afzonderlijke materie besproken. Het Hof inventariseert de zaken daarbij als volgt:

C: privaat en publiek recht

D: tuchtrecht

F: fiscaal recht

G: rechtsbijstand

H: prejudiciële verwijzingen naar het Hof van Cassatie

P: strafrecht

S: sociaal recht.

De eerste kamer behandelt de C-, D-, F- en H-zaken. De tweede kamer behandelt de P-zaken. De derde kamer behandelt de S-zaken, een deel van de C-zaken en heel occasioneel F-zaken. Het bureau voor rechtsbijstand behandelt de G-zaken.

Uit dit tweede deel zal blijken dat de stijging van het globaal aantal nieuwe zaken in 2021 voornamelijk te wijten is aan een stijging van het aantal nieuwe P-zaken en, in ondergeschikte orde, van het aantal nieuwe D- en F-zaken, terwijl het aantal nieuwe C- en S-zaken net zijn gedaald. De stijging van het globaal aantal gewezen eindarresten is dan weer in belangrijke mate, zij het niet uitsluitend, te wijten aan een stijging van het aantal uitspraken in Franstalige C-zaken en van het aantal uitspraken in P-zaken.

De 'opschoningsoperatie' van de openstaande dossiers die in 2020 door de griffie en de IT-dienst van het Hof werd aangevat, werd in 2021 verder gezet. Naar aanleiding daarvan werden een aantal dossiers waarin bleek dat de beslissing onvolledig of onjuist administratief was verwerkt, gecorrigeerd.